Cơ sở dữ liệu liên kết

Sáng chế

Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)
Tra cứu Sáng chế tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO)
Tra cứu Sáng chế tại Cơ sơ dữ liệu của Cơ quan Sáng chế Nhật bản (JPO)
Tra cứu Sáng chế đăng ký bảo hộ tại Đông Nam Á

Kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu Kiểu dáng tại Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
Tra cứu Kiểu dáng tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)
Tra cứu Kiểu dáng tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO)
Tra cứu Kiểu dáng tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JPO)
Tra cứu Kiểu dáng công nghiệp đăng ký bảo hộ tại Đông Nam Á

Nhãn hiệu

Tra cứu Nhãn hiệu tại Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
Tra cứu Nhãn hiệu tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO)
Tra cứu Nhãn hiệu tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Châu Âu (EUIPO)
Tra cứu Nhãn hiệu tại Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (JPO)
Tra cứu Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Đông Nam Á

Chỉ dẫn địa lý

Tra cứu Chỉ dẫn địa lý theo Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
Tra cứu Chỉ dẫn địa lý theo Cơ sở dữ liệu của Cơ quan Sở hữu trí tuệ Pháp (INPI)
Tra cứu Chỉ dẫn địa lý đăng ký bảo hộ tại Đông Nam Á