Nộp đơn đăng ký sáng chế

Chọn dịch vụ

 • Nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp
 • Theo dõi đơn bằng sở hữu công nghiệp
 • Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp
 • Theo dõi tình hình đănh ký/bảo hộ SHCN
 • Đánh giá khả năng bảo hộ/sử dụng đối tượng SHCN
 • Giám định sở hữu công nghiệp
 • Hỗ trợ thực thi quyền sở hữu công nghiệp
 • Định giá TSTT
 • Khác

Chọn đối tượng

 • Sáng chế
 • kiểu dáng công nghiệp
 • Nhãn hiệu
 • Chỉ dẫn địa lý

Người yêu cầu Người có quyền, lợi ích liên quan

Thông tin đầu vào

Tài liệu đính kèm
(< 25MB)

*Lưu ý: Tài liệu tải lên chỉ sử dụng các file có đuôi doc, docx, pdf, png, jpg, jpeg, gif

Yêu cầu kết quả

 • Tư vấn thủ tục nộp đơn
 • Tra cứu (Kết quả cuối cùng là các tài liệu đối chứng liên quan)
 • Đánh giá khả năng đăng ký (Kết quả cuối cùng là bản đánh giá khả năng đăng ký)
 • Viết bản mô tả (Kết quả cuối cùng là bản mô tả)
 • Lập hồ sơ đăng ký (Kết quả cuối cùng là tờ khai có đóng dấu xác nhận của Cục SHTT về số đơn, ngày nộp đơn)
 • Nộp đơn đăng ký (Kết quả cuối cùng là tờ khai có đóng dấu xác nhận của Cục SHTT về số đơn, ngày nộp đơn)
 • Khác

*Phí cơ bản: Phí tiếp nhận yêu cầu. Chi phí thực hiện yêu cầu dịch vụ sẽ được thông báo cho người yêu cầu qua Email